Кабылов Ю.С., Бошкоев Ж.Б., Ниязов Б.С., Ниязова С.Б.

ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ТОШНОТЫ И РВОТЫ

Кабылов Ю.С., Бошкоев Ж.Б., Ниязов Б.С., Ниязова С.Н.
Кафедра Анестезиологии и реаниматологии КГМИПиПК, Национальный госпиталь МЗ КР г. Бишкек, Кыргызская Республика

Аннотация: В данной статье нами изучено современные способы профилактики послеоперационной тошноты и рвоты с применением лекарственных средств - антиэметиков и нефармакологического методавнутривенного лазерного облучения крови у 120 хирургических больных.

Ключевые слова: послеоперационная тошнота и рвота (ПОТР), внутривенное лазерное облучение крови, антиэметики.


Операциядан кийинки мезгилдеги окшуу менен кусууунун алдын алуу үчүн наркоз берүүнүн өзгөчөлүктөрү

Кабылов Ю.С., Бошкоев Ж.Б., Ниязов Б.С., Ниязова С.Н.

Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана адистикти жогорлатуу медициналык институтунун анестезиология-кайра жандандыруу кафедрасы КМКДжАЖМИ Кыргыз республикасынын саламаттык сактоо министирлигинин Улуттук госпиталы
Бишкек ш., Кыргыз Республикасы

Резюме: Бул макалада биз операциядан кийинки мезгилдеги окшуу менен кусууунун алдын алуу үчүн наркоз берүүнүн өзгөчөлүктөрүн изилдедик. Заманбап ыкмалары менен - 120 хирургиялык бейтаптарды даарлар жана кан тамырга лазердик нурлануунун жолу менен даарылап жыйынтыкталды.

Негизги сөздөр: операциядан кийинки жүрөк айлануу жана кусуу, кан тамырга лазердик нурландыруу, антиэметиктер.

 

Peculiarities of anesthesiological benefits in prevention of postoperative needs and vomiting

Boshkoev Zh.B., Niyazov B.S., Kabylov Yu.S., Niyazova S.N.

Department of Anaesthesiology and Intensive Care of KSMIRaIQ National Hospital of the Ministry of Health of the KR Bishkek, the Kyrgyz Republic

Abstract: In this article, we studied modern ways of preventing postoperative nausea and vomiting with the use of drugs - antiemetics and non-pharmacological method - intravenous laser irradiation of blood in 120 surgical patients.

Key words: postoperative nausea and vomiting (PNV), intravenous laser irradiation of blood, antiemetics.

Скачать вложение:
Яндекс.Метрика