Кабылов Ю.С., Ниязов Б.С., Бошкоев Ж.Б., Ниязова С.Б.

ХИРУРГИЯЛЫК ОПЕРАЦИЯ УЧУРУНДА ОКШУУ МЕНЕН КУСУУНУН ДАРЫ-ДАРМЕК ЖАНА ДАРЫ-ДАРМЕКСИЗ АЛДЫН АЛУУ ЫКМАЛАРЫ

Кабылов Ю.С., Ниязов Б.С., Бошкоев Ж.Б., Ниязова С.Б. С.Б.

Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик кайрадан даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институту Бишкек ш. Кыргыз Республикасы

Корутунду: Бул макалада операциядан кийинки жүрөк айлануу жана кусууну алдын ала дары дармектин таасири жана лазердик нурлануу аркылуу-дары дармексиз, 120 хирургиялык операциядан кийинки бейтаптардын изилдөө натыйжалары берилген.

Негизги сөздөр: операциядан кийин жүрөк айлануу жана кусуу, кан тамырга лазердик нурлануу, антиэметиктер.

 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ И НЕФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ТОШНОТЫ И РВОТЫ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ

Кабылов Ю.С., Ниязов Б.С., Бошкоев Ж.Б., Ниязова С.Б.

Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации им. С.Б. Даниярова г. Бишкек, Кыргызская Республика

Резюме: В данной статье нами изучено современные способы профилактики послеоперационной тошноты и рвоты с применением лекарственных средств - антиэметиков и нефармакологического метода - внутривенного лазерного облучения крови у 120 хирургических больных.

Ключевые слова: послеоперационная тошнота и рвота (ПОТР), внутривенное лазерное облучение крови, антиэметики

 

PHARMACOLOGICAL AND NON-PHARMACOLOGICAL METHODS PREVENTION OF POSTOPERATIVE NAUSEA AND VOMITING AT SURGICAL OPERATIONS

Kabylov Yu.S., Niyazov B.S., Boshkoev Zh.B., Niyazova S.B.

S.B. Daniyarov Kyrgyz State Medical Institute retraining and skills Bishkek c., Kyrgyz Republic

Abstract: In this article, we studied modern methods for the prevention of postoperative nausea and vomiting using medicines - antiemetics and a non-pharmacological method - intravenous laser irradiation of blood in 120 surgical patients.

Key words: postoperative nausea and vomiting (POTD), intravenous laser blood irradiation, antiemetics.

Скачать вложение:
Яндекс.Метрика